Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Med det här projektet vill vi bidra till hållbar utveckling av cykelturism i Laholms kommun. Vi har tagit fram material som företag och föreningar kan använda för att vägleda och inspirera cyklister att vara schyssta cyklister när de cyklar på landsbygden.

En blomstrande cykelturism ger fler besökare till kommunen, vilket främjar boendeanläggningar, aktivitetsföretag, butiker och matställen. En välfungerande och hållbar utveckling av cykelturism bidrar till samarbete mellan företag, markägare, jaktlag och föreningar. 

Det här projektet genomfördes av en grupp personer som tillsammans har gedigen kunskap och erfarenhet om livet på landet, naturen, entreprenörskap, cykling och besöksnäring. Utöver att jobba fram  kommunikationskonceptet Cykla schysst och föra ut det till företag och föreningar, har vi ökat förståelsen om och respekten för varandras verksamheter och intressen. Vi har bildat nätverk och skapat relationer, vilket gör det lättare att samverka i olika frågor framöver.

Projektets mål

Vårt mål var att ta fram ett målgruppsanpassat kommunikationsmaterial som vägleder och inspirerar cykelturister och invånare att göra rätt då de cyklar på landsbygden. Materialet utformades för att kunna användas av fler halländska och svenska kommuner och destinationer. Vi förde också ut materialet till företag inom besöks- och upplevelsenäring, föreningar och offentliga aktörer i Laholms Kommun, så att de kan använda det i sina kontakter med cyklister.

De här delaktiviteterna gjorde vi i projektet:

 • Analys - svarar på frågorna varför, vad och vem? 
 • Omvärldsanalys – finns det goda idéer att ta del av?
 • Kreativ process - svarar på frågan hur?
 • Produktion av kommunikationsmaterial
 • Coaching av företag, föreningar och offentliga aktörer 
 • Implementering av kommunikationspaketet i de olika kanalerna

Workshop 8 december 2021

Den 8 december genomförde vi vår första workshop. Syftet med vårt arbetsmöte var att diskutera frågorna nedan och ge inspel till våra kunskapsunderlag och kreativa process. Här summeras våra diskussioner: 

Vad vill vi uppnå med vårt kommunikationsmaterial?

 • Trovärdighet.
 • Bra relationer. 
 • Vilja att göra rätt och känna respekt.
 • Förmedla känslor och dela perspektiv.
 • Ökad kunskap om livet på landet.
 • Ökad kunskap om hur man cyklar säkert på landsbygden.
 • Lättillgänglig, enkel, visuell och lustfylld kommunikation.
 • Det saknas idag allmän information om jakt. Här ser vi ett tomrum som projektet kan fylla.

Vem är det vi vill vägleda och inspirera?

Vi har tre olika segment av cyklister. Inom samtliga segment finns kvinnor/män, nybörjare/erfarna, äldre/yngre.

 • Landsvägscyklister (asfalterad väg)
 • Mountinbikecyklister (stigar, skogsvägar och grusvägar)
 • Leisurecyklister (grusvägar och asfalterad väg)

Cyklisterna nås bland annat via:

 • Boendeanläggningar
 • Cykelföretag
 • Föreningar

Informationen behöver når cyklisterna i deras olika faser; när de planerar sin cykeltur/cykelresa, när de är på plats och när de delar sina upplevelser med andra.

Vilken information vill vi ge cyklisterna?

Information om följande med koppling till cykling:

 • Skogsbruk
 • Lantbruk
 • Allemansrätten och naturen
 • Jakt
 • Vikten av att vara synlig i trafiken

Kreativ workshop 7 juni 2022

Den 7 juni samlades vi på Hotell Bella Luna för ett arbetsmöte. Syftet var att besluta om vilka kommunikationsprodukter vi ska ta fram och hur de ska utformas. Vi utgick från vårt mål att vägleda och inspirera och från våra målgrupper. Du kan läsa mer om mötet här. Efter arbetsmötet fortsatte vårt gemensamma arbete med att skapa kommunikationsprodukter. Kommunikationsbyrån hstd arbetade fram skisser och förslag som projektgruppen fick ta ställning till. Det blev en kreativ, positiv och effektiv process med fint resultat.

Cykla schysst - nytt koncept som lanserades i oktober 2022

Projektet landade i konceptet "Cykla schysst". Det är ett kommunikationspaket, men förhoppningen är att det också ska bli ett förhållningssätt. Vi vill att alla ska vilja vara schyssta cyklister.

Kommunikationspaketet innehåller:

 • cyklaschysst.se
 • Logotyp och grafisk profil
 • Budskap
 • Bilder till webb
 • Fem animationer till webb och sociala medier
 • Vykort
 • Affisher
 • Klistermärken 
 • Gemensamma hashtags: #cyklaschysst #schysstcyklist #cyklaschysstilaholm

Hemsidan cyklaschysst.se fungerar som en landningssida dit vi länkar från olika kanaler. Här finns fördjupande information och hemsidan ska utvecklas vidare. Det är också här du hittar våra produkter och kan ladda ner dem och använda dem. Hemsidan administreras av Laholms Kommun. Det är också kommunen som är slutlig mottagare av det material som projektet tagit fram och som kommer att vårda och utveckla konceptet Cykla schysst. 

Coaching och implementering

Under hösten och vintern 2022/23 genomförde projektet insatser för att guida företag, föreningar och offentliga aktörer i hur de kan använda Cykla schysst i sina olika kanaler. Vi guidade och informerade totalt ca 110 personer. Projektet har också tagit fram en guide så att företag, föreningar och offentliga aktörer kan fortsätta att coacha anställda, säsongsarbetare, medlemmar med flera i hur man är en schysst cyklist och om hur materialet kan användas i olika organisationer.

Reflektioner vid projektets avslut

Kommunikationskonceptet Cykla schysst lever vidare, men projektet Cykla på Landsbygden - Hållbar cykelturism är avslutat. Den 12 januari hade projektgruppen ett sista möte där vi pratade om det arbete vi gjort och hur vi tillsammans kan fortsätta att verka för en hållbar utvecling av cykling och cykelturism.

Det här är ett axplock av det vi kom fram till:

 • Vi har lyssnat på de inspel som kom fram i Förstudie Cykeldestination Våxtorp och arbetat för ökad kunskap om allemansrätten och om att cykla på landsbygden.
 • Vi har ökat kunskap om varandras intressen och verksamheter och skapat nätverk som underlättar fortsatt samverkan.
 • Vi har visat fördelen med att arbeta gemensamt mot ett mål jämfört med att lösa problem reaktivt.
 • Vi har gett företag, föreningar och det offentliga verktyg som ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling av cykelturism och cykling i Laholms kommun.

Kontakta gärna projektägare och projektledare Nellie Larsson vid frågor: 0730-25 97 65 eller nellie@nellielarsson.se

En av produkterna i konceptet Cykla schysst

Cykla schysst

Besök gärna hemsidan cyklaschysst.se 

Där hittar du fördjupande information om att cykla på landsbygden. Du hittar också de produkter som projektet har tagit fram och som kan användas av besöksnäringsföretag, föreningar och andra som kommunicerar med cyklister.

Det finns en guide för hur du kan använda produkterna i dina kanaler. 

Näringslivsavdelningen, Laholms Kommun, vårdar och utvecklar Cykla schysst. Kontakta gärna dem om du vill ha trycksaker eller om du har idéer kring hur konceptet kan utvecklas vidare.

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-januari 2023

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Bakgrund

I projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2020-2021) visar intervjuer med lokala aktörer, rapporter från utvecklingsprojekt och trendanalyser att intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Markägare, föreningar och myndigheter vittnar om att allt fler invånare och turister rör sig i skog och mark. Naturturismen skapar möjligheter och kan bidra till positiv utveckling på landsbygden.

För utveckling av cykelturism är tillgången till skogens stigar och landsbygdens vägar centralt. Det ökande intresset skapar dock utmaningar för lantbrukare, markägare och andra friluftsutövare. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om allemansrätten och att den allmänna kunskapen behöver stärkas samt att friluftsutövare behöver bli bättre på att tillgodogöra sig information, följa markerade leder och respektera skyltar.  Förstudie Cykeldestination Våxtorp har identifierat att en viktig faktor för hållbar cykelutveckling är att öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Jordbruksverket, Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

Cykla schysst

Besök gärna hemsidan cyklaschysst.se 

Där hittar du fördjupande information om att cykla på landsbygden. Du hittar också de produkter som projektet har tagit fram och som kan användas av besöksnäringsföretag, föreningar och andra som kommunicerar med cyklister.

Det finns en guide för hur du kan använda produkterna i dina kanaler. 

Näringslivsavdelningen, Laholms Kommun, vårdar och utvecklar Cykla schysst. Kontakta gärna dem om du vill ha trycksaker eller om du har idéer kring hur konceptet kan utvecklas vidare.

Kort om Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism

Projektperiod: november 2021-januari 2023

Projektgrupp:

 • LRF Laholm
 • Jaktledare Våxtorp
 • Skogsägare Våxtorp
 • Bukten MTB
 • Laholmscyklisten
 • Hotell Bella Luna
 • On Track
 • Laholms Kommun 
 • Region Halland 

Projektnätverk: Länsstyrelsen i Hallands län, företag inom besöksnäringen, mountainbike-nätverk

Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Projektpresentation november 2021

Bakgrund

I projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp (2020-2021) visar intervjuer med lokala aktörer, rapporter från utvecklingsprojekt och trendanalyser att intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Markägare, föreningar och myndigheter vittnar om att allt fler invånare och turister rör sig i skog och mark. Naturturismen skapar möjligheter och kan bidra till positiv utveckling på landsbygden.

För utveckling av cykelturism är tillgången till skogens stigar och landsbygdens vägar centralt. Det ökande intresset skapar dock utmaningar för lantbrukare, markägare och andra friluftsutövare. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om allemansrätten och att den allmänna kunskapen behöver stärkas samt att friluftsutövare behöver bli bättre på att tillgodogöra sig information, följa markerade leder och respektera skyltar.  Förstudie Cykeldestination Våxtorp har identifierat att en viktig faktor för hållbar cykelutveckling är att öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Finansiering

Projektet finansieras av medel från Jordbruksverket, Landsbygdsfonden tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Företag, föreningar och offentliga aktörer bidrar med arbetstid.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

19 jan. 2023

Schyssta cyklister i Laholms Kommun

Cykla på Landsbygden - Hållbar cykelturism avslutas nu. Leaderprojektet har resulterat i konceptet Cykla schysst, guidat 110 personer och lagt grunden för fortsatt god samverkan kring cykling i Laholms Kommun.

Läs mer

10 okt. 2022

Nu lanseras konceptet Cykla schysst

Cykla schysst är ett resultat av Leaderprojektet Cykla på landsbygden – Hållbar cykelturism. Cykla schysst ska inspirera och vägleda cyklister att vara schyssta och göra rätt när de cyklar på landsbygden. Konceptet lanseras måndag den 10 oktober. Bukten Mountainbikeklubb fick en ”sneak peak” redan på söndagen i samband med att klubbens barn och vuxna cyklade tillsammans på Vallåsen Bike Park.

Läs mer

08 jun. 2022

Projektgruppen i kreativt arbetsmöte

Den 7 juni träffades projektgruppen för att diskutera de kommunikationsprodukter som ska inspirera cyklister att vara schyssta när de cyklar på landsbygden i Laholms Kommun.

Läs mer

02 mar. 2022

Kunskap om att cykla på landsbygden

Efter ett gediget arbete med research och djupintervjuer har vi nu gjort klart våra kunskapsunderlag om cykling på landsbygden.

Läs mer

17 sep. 2021

Projekt Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism fick tummen upp

Cyklister ska inspireras att göra rätt då de cyklar på landsbygden i Laholm. Ett Leader-projekt för hållbar cykelutveckling planeras.

Läs mer