Förstudie Cykeldestination Våxtorp

(Maj 2021) Det är dags att avsluta projektet Förstudie Cykeldestination Våxtorp. Genom samtal, analyser, studiebesök och workshops har vi skapat en god bild av vad som krävs för en framtida hållbar utveckling av Våxtorp som cykeldestination och med det ännu bättre förutsättningar för ett blomstrande företagande och föreningsliv i bygden.

Projektet har genomförts i samarbete mellan företag och föreningar i Våxtorp, LRF, Laholms Kommun, Region Halland och Destination Halmstad. Dessutom har Båstad Turism och Näringsliv, lokala entreprenörer, markägare och jaktlag delat med sig av värdefull kunskap och erfarenhet.

Vi har nått de mål som sattes inför projektstart genom att:

 • Samtala om, analysera och beskriva förutsättningar och utmaningar.
 • Kompetensutveckla oss inom destinationsutveckling.
 • Jobba med handledningen Turism på annans mark som förberedelse för framtida arbete med mountainbikeleder.
 • Identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna.
 • Skapa kontaktvägar och analysera förutsättningar för samspel mellan Destination Halmstad och cykeldestinationen Våxtorp.

Kort summering av förstudien

Intresset för naturturism och aktiviteter som cykling ökar. Men också för de platser vi besöker. Vi är nyfikna på närproducerat och lokal kultur. I Våxtorp är förutsättningar för att utveckla och paketera olika typer av cykelupplevelser goda.

Naturturism bidrar till utveckling av samhällen på landsbygden. För att utvecklingen ska bli hållbar behöver vi arbeta strukturerat och i samverkan mellan företag, föreningar, markägare, offentliga aktörer och andra intressenter. En god samverkan bygger på bra relationer, öppen dialog och ömsesidig respekt för varandras verksamheter. Markägare bör tidigt involveras i utvecklingsarbetet och se vinster med turistisk verksamhet på den egna marken.

För Våxtorp som cykeldestination kan också samarbete med kringliggande städer och destinationer vara fruktsamt. Det finns potential i att paketera utbudet av bekvämt boende i Halmstad med aktiviteter i Våxtorp. För den enskilda företagaren kan samarbete med större aktörer skapa nya affärsmöjligheter.

Tre givande workshops 

Vi har genomfört tre workshops under projekttiden. Till höger hittar du material från dessa digitala träffar. Här följer en summering av de diskussioner vi haft.

Workshop 1 – Kompetensutveckling utifrån förstudien, 29 mars 2021

Syftet med mötet var att reflektera över, och lära av, förstudiens innehåll. Vi diskuterade bland annat:

 • Våxtorps guldkorn är naturen runt Hallandsåsen men också närheten till havet.
 • I Våxtorp erbjuds många outdoor-aktiviteter som cykling, äventyrsaktiviteter, ridning, vandring och skidåkning.
 • Bygden har en rik historia och spännande traditioner med bland annat binge, beskarundor, marknad och Vallens säteri.
 • Målgrupper för cykelutveckling är främst aktiva familjer, men också cyklister med specialintresse, exempelvis för down hill och enduro, samt lokalborna.
 • Föreningar och företag kan samarbeta kring service och faciliteter.
 • Företag i bygden kan samarbeta kring öppettider, marknadsföring och event.
 • Vi kan samarbeta kring ekonomiska lösningar kopplat till cykelturism.
 • Det ideella föreningslivet kan samarbeta mer.

Workshop 2 – Turism på annans mark, 12 april 2021

Syftet med mötet var att introducera handledningen Turism på annans mark och reflektera kring vad handledningens råd innebär för Våxtorp. Vi diskuterade bland annat:

Avtal och inkomster

 • Skriftliga avtal och markägarens möjlighet att tjäna pengar på sin mark.
 • Att bjuda in andra i sin skog ger både glädje och bekymmer.
 • Affärsmöjligheter för gårdsbutiker, gårdsbesök, B & B etc.

Märkta leder och kommunikation

 • Att leda cyklisterna rätt och skapa ordning och reda.
 • Kommunikation med cyklister, till exempel om jakt och avverkning.
 • Behov av att öka kunskap om allemansrätten.
 • Vi kan jobba med olika typer av cykling.

Samarbete, dialog och kunskap

 • Behov av mer samverkan, dialog och diskussion.
 • Vi behöver öka vår kunskap om cykling samt vilka affärsutvecklingsmöjligheter cykelturism skapar för olika företagare, markägare och lantbrukare.

Workshop 3 - Framgångsfaktorer, 10 maj 2021

Vi fokuserade på de viktigaste faktorerna för fortsatt utvecklingsarbete. Dessa fyra faktorer lyftes särskilt:

 • Fördjupa dialogen och samverkan i bygden samt öka kunskap om cykling, affärsmöjligheter, markägande etc.
 • Utveckla väg- och grusvägscykling, vilket skapar möjligheter för affärsutveckling för lokala företag.
 • Undersöka möjligheten att märka mountainbikeled på en eller ett fåtal fastigheter. Detta arbete kan bli en förebild för vidare MTB-utveckling.  
 • Öka kunskap om allemansrätten och hur man gör rätt på landsbygden.

Vad händer efter projektet?

Förstudien och resultatet av de workshops vi genomfört blir nu underlag för hållbar utveckling av Våxtorp som cykeldestination. Företag, föreningar, markägare, intressenter och offentliga aktörer får tillsammans, och genom olika initiativ, driva arbetet framåt.  

Kort om Förstudie Cykeldestination Våxtorp

Projektperiod: november 2020-juni 2021

Styrgrupp:

 • Vallåsen Bike Park
 • Kungsbygget Äventyrspark
 • On Track
 • Lugnet på Åsen
 • Vilgots Surdegsbageri
 • Våxtorps Byalag
 • Bukten MTB
 • LRF

Projektgrupp: Laholms Kommun, Region Halland, Destination Halmstad 
Projektnätverk: Lokala företag, föreningar, markägare och intressenter
Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Finansiering

Projektet finansieras av medel från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland. Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

Kort om Förstudie Cykeldestination Våxtorp

Projektperiod: november 2020-juni 2021

Styrgrupp:

 • Vallåsen Bike Park
 • Kungsbygget Äventyrspark
 • On Track
 • Lugnet på Åsen
 • Vilgots Surdegsbageri
 • Våxtorps Byalag
 • Bukten MTB
 • LRF

Projektgrupp: Laholms Kommun, Region Halland, Destination Halmstad 
Projektnätverk: Lokala företag, föreningar, markägare och intressenter
Projektledare och projektägare: Nellie Larsson

Finansiering

Projektet finansieras av medel från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland. Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Lokalt ledd utveckling; LEADER, är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Mer information om LLUH.

30 mar. 2021

Digitalt möte om samarbete och cykling i Våxtorp - 12 april

Välkommen till en digital workshop med fokus på samarbete mellan markägare, företagare och föreningar i Våxtorp. Syftet med mötet är att introducera handledningen Turism på annans mark och utifrån den diskutera möjligheten att märka cykelleder i trakten runt Våxtorp.

Läs mer

04 feb. 2021

Cykeldestination Våxtorp - förstudien tar form

Jag får nyfikna frågor om projektet Förstudie Destination Våxtorp. Det är bra! Då kan jag berätta om förstudien och vårens workshops. Och framförallt, jag får värdefull input. Några uttrycker oro för att det plötsligt ska dras cykelleder på deras marker. Så är det inte. Det här projektet är en förstudie där vi tittar på om, och hur, Våxtorp kan utvecklas till en cykeldestination – på ett hållbart sätt.

Läs mer

30 nov. 2020

Cykeldestination Våxtorp - lokala röster och omvärldsspan

Nu är förstudien om utveckling av Våxtorp som cykeldestination igång. Under hösten har jag gjort en del förberedelser. Viktigast har varit dialogen med LRF. Jag deltog i mitten av oktober på ett lunchmöte med LRF´s kommungrupp och fick då möjlighet att diskutera projektet med kloka lantbrukare och markägare. Det resulterade bland annat i att projektets styrgrupp förstärkts med en representant från LRF.

Läs mer