17 sep. 2021

DestinationsutvecklingLeaderprojektHallandMountainbikeNaturturismRekreationscyklingLandsvägscyklingCykelutveckling

Projekt Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism fick tummen upp

Cyklister ska inspireras att göra rätt då de cyklar på landsbygden i Laholm. Ett Leader-projekt för hållbar cykelutveckling planeras.

Intresset för naturturism, exempelvis cykling, ökar. Ofta kombineras det med nyfikenhet på närproducerat. Många vill kombinera naturupplevelser med god mat och en skön säng. Naturturismen skapar möjligheter för företagare på landet och kan bidra till utveckling av landsbygdsorter. I utvecklingen av cykelturism är tillgången till stigar och vägar central, men kan skapa utmaningar för lantbrukare, markägare och andra, exempelvis jaktlag. I Förstudie Cykeldestination Våxtorp berättade markägare om friluftsutövare, bland andra cyklister, som tar sig friheter på deras marker. Mycket tyder på att friluftsutövare har bristande kunskap om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten. Förstudien identifierade att ökad kunskap om hur man gör rätt på landsbygden är viktigt för hållbar cykelutveckling. 

Projektet Cykla på landsbygden - Hållbar cykelturism ska ta fram kommunikationsprodukter som inspirerar och vägleder cykelturister och invånare att göra rätt de då cyklar på landsbygden. Kommunikationsprodukterna utformas för att kunna användas av fler halländska kommuner. I projektet ingår också att föra ut produkterna till företag, föreningar och andra i Laholms Kommun, så att de kan använda dem då de kommunicerar med cyklister.

Projektansökan skickades in strax innan sommaren och den 15 september gjorde jag och Anna-Lena Karlsson från Näringslivsavdelningen på Laholms Kommun en presentation av projektidén i samband med styrelsemöte för LLUH; Lokalt Ledd Utveckling Halland. Dagen efter fick vi besked om att styrelsen prioriterar vårt, och sju andra, projekt under förutsättning att LLUH får medfinansiering från Region Halland. Projekten ska också beslutas av Jordbruksverket innan de är helt godkända.

I den grupp som ska jobba med att ta fram produkterna ingår personer med olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv, bland annat skogsägare, lantbrukare, jaktlag, turistföretagare och cykelföreningar. Projektet kommer också att samarbeta med en professionell kommunikationsbyrå för att skapa lättbegripligt material som ska finnas där cyklisterna är.

Vi börjar nu planera för projektstart och håller tummarna för att kunna dra igång på allvar senare i höst. Du kommer att kunna följa projektet via min hemsida. Välkommen att hänga med! 

Vill du veta mer om Lokalt Ledd Utveckling Halland?

LLUH arbetar framförallt med medel från EU, stat och Region Halland för att arbeta med lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden. Leader är en utvecklingsmetod som innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. För mer information: http://lluh.se/