04 dec. 2023

FolkhälsaHuvudmannaskapRegion SkåneCykelutvecklingMountainbikeLandsbygdsutvecklingSkåneMTB Skåne

Utveckling av huvudmannaskap för mountainbike i Skåne

2023-2025 jobbar jag med att utveckla Region Skånes huvudmannaskap för mountainbike. Huvudfokus för regionens satsning är att främja god folkhälsa genom rolig, kvalitetssäkrad, tillgänglig och tätortsnära stigcykling.

Arbetet med att utveckla Region Skånes huvudmannaskap för mountainbike pågår våren 2023 - våren 2025. Min roll är att projektleda arbetet och jag gör det i nära samarbete med kollegor på enheten Miljö och hälsa och har stort stöd av de som har erfarenhet av att arbeta med rekreativa leder och folkhälsofrågor. 

Målet med uppdraget är att etablera en långsiktigt hållbar organisation och modeller för kvalitetssäkrade leder och samordnad kommunikation. För att nå dit är det centralt för oss att:

 • Dela kunskap om mountainbike
 • Samverka internt och externt
 • Utveckla och förankra genom dialog

Aktiviteter

 • Kunskaps- och erfarenhetsinhämtning
 • Nuläge; kartläggning och presentation av MTB-leder idag
 • Dialogprocess; gemensam målbild för mountainbikeutveckling i Skåne
 • Dialogprocess; modell för hållbar utveckling av kvalitetssäkrade MTB-leder och samordnad kommunikation 
 • Beslutsunderlag till politiken på långsiktig organisations- och finansieringsform

Dialogprocesserna inleds våren 2024 och kommer att involvera så många som möjligt som jobbar med, eller berörs av,  mountainbike i Skåne. Vi har skapat en referensgrupp med bla. LRF, kommuner och Länsstyrelsen, med vilka vi vill bolla idéer och inspel under resans gång.

Parallellt initirerar och driver vi utvecklingsprojekt med koppling till stigcykling. Vi har hittills startat två projekt:

MTB i stad och tätort
Cykellekväg eller cykellekpark i tre skånska kommuner.

Utveckling av arbete med GPX-filer
För kvalitetssäkrad digital kommunikation om rekreativa leder.

Har du frågor eller vill vara en del av dialogprocessen? Mejla mig på nellie.A.larsson@skane.se

Du följer/hittar mer information om processen på Region Skånes hemsida.

Kort om skånsk mountainbike

Skåne har en stor variation i naturmiljö och demografi. Vi har många mil kust, men också inland där skog varvas med öppen landsbygd.  Vi har tre åsar som bryter av det flacka landskapet. Vi har stora städer, men vi har också glest befolkade områden och många mindre samhällen. Naturen och samhällsbilden påverkar hur vi cyklar mountainbike och hur vi utvecklar vårt ledsystem för stigcykling. I Skåne finns det runt tio cykelföreningar som bedriver MTB-verksamhet för barn och vuxna. X-CUP och Snapphaneturen är exempel på viktiga mötesplatser och båda dessa arrangemang är, och har länge varit, viktiga för skånsk mountainbike. 

Det finns flera aktörer som arbetar med mountainbike på något sätt i regionen. Vi har exempelvis:

 • Kommuner
 • Ideella cykelföreningar
 • Stiftelsen Skånska Landskap
 • Länsstyrelsen

I Skåne finns nästan 20 leder/ledområden som är avsedda att cyklas på och märkta som MTB-led. Oftast är det ideella krafter som skapat ledområdena. Det finns ännu inte någon enhetlig skyltstandrad som alla följer. Men nio områden är enhetligt märkta enligt nätverket MTB Skånes ramverk och fyra områden är märkta och sköts av Stiftelsen Skånska Landskap. Vi har också flera områden/leder som är märkta med helt egna skyltar.

 

Bakgrund

2016 startade Fredric Piper, efter dialog med Region Skåne, insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling. Fredrics vision var att göra det ännu bättre att leva i Skåne som stigcyklist. Han ville också stötta de ideella krafter som utvecklar och underhåller skånska mountainbikeleder. Skånsk MTB utveckling drev flera projekt som bidrog till utvecklingen av skånsk mountainbike och utvecklade nätverket MTB Skåne, vars ambition var att föra stigcyklingen närmare nvånarna genom tätortsnära MTB-leder.

2018-2020 drev stiftelsen projektet ”Samordning kring utvecklingen av nya ledområden för stigcykling i Skåne”, vilket resulterade i ett antal kommunala planer för stigcykling, ett ramverk för hållbar ledutveckling och flera kommunikationskanaler. Projektet finansierades av Regionala Utvecklingsnämnden. När projektet var slut, såg Region Skåne behov av att fortsätta arbetet med att utveckla mountainbike i Skåne. Man såg då flera utmaningar kopplat till mountainbikecykling:

 • Konflikter mellan olika friluftsutövare
 • Slitage på vandringsleder och i skyddsvärd natur
 • Ojämn kvalitet på ledutbudet
 • Bristfällig kommunikation

Region Skåne har många års erfarenhet av att vara huvudman för Skåneleden. Den är enhetligt markerad och har en organisation för utveckling, underhåll, kommunikation och marknadsföring. Man arbetar också strategiskt med Skåneleden som ett verktyg för att främja god folkhälsa. Man har också stor erfarenhet av arbete med rekreativa cykelleder. Region Skåne såg ett behov av att utreda huvudmannaskap för mountainbikeleder. 

Utredning av huvudmannaskap

2021 gav Region Skåne en konsultfirma i uppdrag att utreda möjligheten för ett regionalt huvudmannaskap för mountainbikeleder i Skåne. Utredningen undersökte vem som är lämplig huvudman, vad huvudmannen ska göra och hur huvudmannaskapet kan organiseras och finansieras. Utredningen gjordes genom en omvärldsbevakning, två benchmarkingstudier samt 25 intervjuer. Utredningen visade bland annat att en huvudman bör arbeta med arbetsuppgifter av strategisk karaktär och vikten av att huvudmannen kan säkerställa långsiktig finansiering och organisation. 

I stort sett alla de 25 personer som intervjuades angav Region Skåne som bäst lämpad huvudman för mountainbikeleder i Skåne och utredningen visade att regionen är den aktör som bäst svarar upp mot de krav som ställs. Att ta ett regionalt huvudmannaskap kopplar an till flera av Region Skånes politiska prioriteringar för regional utveckling, inte minst prioriteringen Bättre hälsa för fler.

Även i "Region Skånes Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne" beskrivs behovet av ett regionalt huvudmannaskap för mountainbikeleder och det jackar i visionen Skåne ska vara i framkant gällande ledutveckling för rekreation och turism. 

Mountainbike för fler i rörelse

De största utmaningarna kring folkhälsan i Sverige är kopplade till dagens levnadsvanor och livsstil. Vi är bland annat mer stillasittande. Det övergripande målet för Region Skånes fortsatta arbete med mountainbike är att få fler i rörelse samtidigt som Skånes landsbygd utvecklas. Region Skåne vill bygga vidare på MTB Skånes vision om MTB-leder nära invånarna, precis som vi arbetar med tätortsnära vandringsleder och rekreativa cykelleder, för att underlätta för invånare och besökare att komma ut och röra sig i naturen. 

Läs mer om Region Skånes regionala utvecklingsarbete.

(Bilderna ovan och nedan: MTB-led i Sövde, Katarina Karlsson, eldsjäl i Team Albert MTB och Gustav Johansson, ledbyggare Prästaskogen)